Fruits of Wrath — Attempt at comprehension: Ukraine

Fruits of Wrath — Attempt at comprehension: Ukraine

With works of Nazar Bilyk, Sergiy Bratkov, Johanna Diehl, Open Group (Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Anton Varga), Alevtina Kakhidze, Lesia Khomenko, Dariia Kuzmych, Boris Mikhailov, Mykola Ridnyi, Steve Schepens, Hito Steyerl, Mariya Vasilyeva, Clemens von Wedemeyer.